Privacy Policy

Verklaring inzake gegevensbescherming van Husqvarna Motorcycles GmbH (hierna: „Husqvarna Motorcycles"):

Wij van HUSQVARNA MOTORCYCLES respecteren en beschermen de privacy van alle klanten en bezoekers van onze websites (hierna: „bezoekers") en leven de wetgeving inzake gegevensbescherming strikt na. Persoonsgegevens worden op deze website slechts in de noodzakelijke omvang verzameld. De verzamelde gegevens worden niet verkocht. De volgende verklaring geeft u een overzicht over de wijze waarop wij deze bescherming waarborgen en HUSQVARNA MOTORCYCLES de in art. 13 AVG genoemde vereiste informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder de persoonsgegevenscategorieën, van gebruikers van de website www.husqvarna-motorcycles.com en/of van klanten van geautoriseerde HUSQVARNA MOTORCYCLES-dealers verzamelt en voor welk doeleinde. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor alle websites van HUSQVARNA MOTORCYCLES en alle producten en diensten die door HUSQVARNA MOTORCYCLES worden aangeboden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming van HUSQVARNA MOTORCYCLES geldt in dit verband ook altijd voor alle groepsbedrijven van HUSQVARNA MOTORCYCLES die eventueel gegevens verzamelen en/of verwerken.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Over het algemeen is het voor het gebruik van onze website niet noodzakelijk dat u persoonsgegevens verstrekt. Indien het echter noodzakelijk is voor de naleving van een overeenkomst met ons of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (zie art. 6, lid 1, onder b, AVG) hebben wij eventueel uw persoonsgegevens nodig. Uw persoonsgegevens (e-mailadres, naam, woonadres, geboortedatum) worden alleen door ons verzameld, indien u deze zelf invoert, bijv. voor het tot stand brengen van een overeenkomst, een bestelling, in het kader van prijsvragen, voor het toezenden van informatiemateriaal of een enquête en voor de aanmelding voor newsletters. Bezoekers kunnen vanzelfsprekend beslissen dat zij geen gegevens invoeren en anoniem gebruikmaken van de website. Zij dienen zich er echter van bewust te zijn dat in dat geval eventueel enkele functies slechts beperkt kunnen worden gebruikt.

HUSQVARNA MOTORCYCLES erkent en respecteert het belang van een verantwoord gebruik van gegevens die over bezoekers en klanten worden verzameld. Zonder uw toestemming zal HUSQVARNA MOTORCYCLES deze gegevens niet gebruiken om met u contact op te nemen en informatie te verschaffen over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

2. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
Indien wettelijk of contractueel vereist of indien er sprake is van een desbetreffend beschermingswaardig en gerechtvaardigd belang, kan het in afzonderlijke gevallen noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens aan onze groepsbedrijven of zakelijke partners doorgeven.

Uw gegevens worden niet aan andere derden verkocht, verhuurd of op andere wijze doorgegeven. Hiertoe behoren niet: betrouwbare partners die ons ondersteunen bij het beheer van de website, bij transacties of andere diensten, waarbij vanzelfsprekend gewaarborgd is dat deze partners tot geheimhouding zijn verplicht. Voor de verwerking van uw bestelling of aanvraag werken wij ten dele met externe, zakelijke partners samen, die in alle gevallen contractueel gehouden zijn tot naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Het doorgeven van gegevens aan de groepsbedrijven van HUSQVARNA MOTORCYCLES of andere derden vindt alleen plaats indien deze ontvangers zich jegens HUSQVARNA MOTORCYCLES ertoe hebben verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven.

In het geval dat wij voor de gegevensverwerking met externe partners samenwerken, is gewaarborgd dat deze met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften worden uitgekozen en gecontroleerd en dat ook zij verplicht zijn om zich te houden aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Aan andere derden worden uw gegevens niet doorgegeven.

Bovendien achten wij de gegevensbescherming binnen onze onderneming van belang. Wij hebben onze medewerkers en de medewerkers van onze zakelijke partners geheimhouding en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming opgelegd.

Elk groepsbedrijf van HUSQVARNA MOTORCYCLES werkt samen met betrouwbare partners.

Concreet kunnen uw persoonsgegevens aan de onderstaande groepsbedrijven of zakelijke partners worden doorgegeven:

3. Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens
Bij een bezoek aan de website worden de volgende elektronische communicatiemetadata opgeslagen: IP-adres, datum en tijdstip van toegang, naam van het bestand waartoe toegang wordt verkregen, subpagina en anonieme gebruikers-ID, stad, regio en land van de gebruiker, besturingssysteem van de gebruiker, browser van de gebruiker, browserversie van de gebruiker, ingestelde gebruikerinteracties op de website, pagina's bezocht door de gebruiker, duur van de gebruikerssessie en het aantal sessies, datum van het eerste bezoek aan de website, datum en tijdstip van elke interactie van de gebruiker, tijd doorgebracht op de website, duur van de aanvragen van de gebruiker, de aanvragen van de gebruiker, uitzonderlijke fouten op de website, datum en tijdstip en duur van de uitzonderlijke fouten. De gegevens kunnen voor statistische doeleinden anoniem worden geanalyseerd. Deze gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld en niet buiten het HUSQVARNA MOTORCYCLES-systeem doorgegeven of voor andere derden toegankelijk gemaakt, tenzij dit vereist is voor de nakoming van wettelijke of contractuele verplichtingen of voor de naleving van de beschermingsswaardige en gerechtvaardigde belangen van HUSQVARNA MOTORCYCLES.

Uw gegevens worden door ons gewist of geanonimiseerd zodra deze niet meer nodig zijn voor het toezenden van communicatie. Indien de verwerking van elektronische communicatiemetadata voor afrekeningsdoeleinden geschiedt, bewaren wij de betreffende communicatiemetadata tot afloop van de termijn waarbinnen de factuur in rechte kan worden aangevochten of de aanspraak op betaling geldend kan worden gemaakt. Aangezien een beroep op een fout krachtens het Oostenrijkse algemeen burgerlijk wetboek (ABGB) binnen drie jaar na het sluiten van de overeenkomst moet worden ingesteld (zie § 1487 ABGB) en vorderingen voor leveringen van goederen of diensten in het kader van een commerciële transactie na drie jaar verjaren (zie § 1486 Abs 1 onder 1 ABGB), slaan wij deze elektronische communicatiemetadata op voor de duur van drie jaar na sluiting van de overeenkomst.

4. Cookies
Op enkele websites van HUSQVARNA MOTORCYCLES kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf kan worden opgeslagen. Dit tekstbestand wordt gemaakt door de webserver waarmee u via uw browser bent verbonden en aan u toegezonden. Door het cookie wordt u bij een later bezoek aan de website herkend en hoeft u de gegevens die u al eens hebt ingevoerd, niet opnieuw in te voeren. Door de standaardinstelling van de meeste browser worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter zo instellen dat dergelijke cookies worden geweigerd of vooraf moeten worden weergegeven en met de plaatsing ervan moet worden ingestemd. Bovendien kunt u cookies op elk gewenst moment uit uw systeem verwijderen. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hier: aboutcookies.org

Door middel van cookies worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam, adres, postcode, stad, land, e-mailadres, geboortedatum.

Cookies worden door ons alleen gebruikt voor het uitvoeren van de noodzakelijke elektronische communicatie (zie art. 6, lid 1, onder f, AVG) of zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van de door de klant gewenste diensten via onze website (zie art. 6, lid 1, onder b AVG). Bovendien wordt alleen gebruik gemaakt van cookies, wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend (zie art 6, lid 1, onder a, AVG).

De cookies van dit portaal kunt via de volgende links accepteren of weigeren: Cookies accepteren / Cookies weigeren.

Indien het verzamelen en opslaan van gegevens met cookies op rechtmatige wijze plaatsvindt, geschiedt dit uitsluitend geanonimiseerd zodat het niet mogelijk is om hieruit informatie af te leiden over u als natuurlijke persoon.

Thans worden de volgende cookies op de websites van HUSQVARNA MOTORCYCLES gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • ai_user – Wordt geplaatst door Application Insights, een externe dienst van Microsoft Azure. Het cookie wordt gebruikt voor de controle van de functies, het protocolleren van fouten die bij de client zijn opgetreden en om na te gaan hoe de website wordt gebruikt.
 • .ASPXANONYMOUS – Unieke en anonieme gebruikers-ID die wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over de personalisering op de website.
 • ASP.NET_SessionId – Unieke en anonieme gebruikers-ID die wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over de personalisering op de website.
 • WishListAnonymousId – Unieke en anonieme gebruikers-ID die wordt gebruikt voor het opslaan van producten in de verlanglijst voor de actuele bezoeker.
 • cookies-accepted – Wordt gebruikt om te identificeren of de actuele gebruiker de cookie-melding op de website heeft verwijderd.
 • UserDetails – Wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens over de nationaliteit en locatie (in lengte- en breedtegraden) van de gebruiker. Speciaal voor de personalisering en kaartgerelateerde diensten op de website (zoals het zoeken naar dealers).
 • Redirector – Wordt gebruikt om gegevens op te slaan over de taal van de gebruiker op de website, zodat hij bij een volgend bezoek van de website naar de juiste taal wordt omgeleid.
 • _gat – Wordt geplaatst door Google Analytics, een externe dienst van Google. Wordt gebruikt voor de beperking van het aantal aanvragen die tegelijkertijd naar Google Analytics kunnen worden verzonden.
 • ai_session – Wordt geplaatst door Application Insights, een externe dienst van Microsoft Azure. Het cookie wordt gebruikt voor de controle van de functies, het protocolleren van fouten die bij de client zijn opgetreden en om na te gaan hoe de website wordt gebruikt.
 • _ga – Wordt geplaatst door Google Analytics, een externe dienst van Google. Dit is een unieke en anonieme gebruikers-ID aan de hand waarvan de gebruiker op de website tijdens het volgen van gebruikersinteracties en bezoeken van de pagina's wordt geïdentificeerd.
 • _gid – Wordt geplaatst door Google Analytics, een externe dienst van Google. Dit is een unieke en anonieme gebruikers-ID aan de hand waarvan de gebruiker op de website tijdens het volgen van gebruikersinteracties en bezoeken van de pagina's wordt geïdentificeerd.
 • VehicleProduct-******* - Wordt gebruikt voor het opslaan van de configuratiecode van de gebruiker op de specifieke configuratie van een model op de website met behulp van de configurator. Het gedeelte ******* is de code van het soort voertuig waarvoor het cookie is aangemaakt. Afhankelijk van het voertuig waarvoor de gebruiker de configurator toepast, kunnen meer variaties van dit cookie worden aangemaakt.

5. Omvang van de gegevensverzameling
De gegevens die u aan ons doorgeeft worden door ons voor de uitvoering van de overeenkomst (zie art. 6, lid 1, onder b, AVG), voor de behandeling van uw aanvragen en voor de nakoming van wettelijke verplichtingen (zie art. 6, lid 1, onder c, AVG) verwerkt.

Ingeval wij de onderstaande beschreven of andere handelingen verrichten dan wel diensten verlenen, willen wij graag uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Uw uitdrukkelijke toestemming wordt verzocht voor:

 • het uitschrijven van een prijsvraag, een reclameactie, een enquête of andere features op de website;
 • het bekendmaken van wijzigingen of verbeteringen van producten of diensten, die betrekking kunnen hebben op bezoekers of klanten;
 • het toezenden van informatie aan bezoekers en bestaande klanten over thema's die voor u relevant kunnen zijn en/of goederen en diensten die verband houden met reeds gekochte producten;
 • het toezenden van informatie over onze producten;
 • het toezenden van periodieke e-mails, zoals bijv. newsletters

Indien klanten/bezoekers zich aanmelden voor de mailinglist, ontvangen zij periodieke e-mails, waarin zij worden geïnformeerd over de onderneming, product-updates, aanverwante producten, service etc. De klanten/bezoekers kunnen zich op elk gewenst moment door een schriftelijke of elektronische mededeling aan het onder punt 13 genoemde contactadres afmelden van de mailinglist, zodat zij geen e-mails van HUSQVARNA MOTORCYCLES meer ontvangen. Door herroeping van deze toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan het moment van herroeping heeft plaatsgevonden, niet aangetast.

6. Gebruikmaking van webanalysediensten
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt gebruik van „cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, waardoor het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Aan de hand van deze informatie zal Google uw gebruik van de website analyseren, rapporten over de website-activiteiten opstellen voor websitebeheerders en andere diensten aanbieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, voor zover de wet dit vereist of deze gegevens in opdracht van Google door derden worden verwerkt. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het plaatsen van cookies tegengaan door aanpassing van de desbetreffende instellingen van uw browser. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

7. Het opslaan en de bescherming van persoonsgegevens
We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, wanneer u een bestelling plaatst, verstuurt of van uw persoonlijke gegevens gebruik maakt. Wij hanteren passende werkwijzen voor het verzamelen, het opslaan en de verwerking van gegevens en nemen veiligheidsmaatregelen om bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, doorgifte of vernietiging van persoonsgegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden, transacties, informatie en andere gegevens die op onze website worden opgeslagen. Deze processen kunnen door onze leveranciers worden beheerd. De overdracht van deze gegevens kan het verwerken en uitvoeren van bestellingen via onze website inhouden, evenals het verlenen van support-diensten. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig en in overeenstemming met ons privacybeleid wordt behandeld.

De informatie wordt beschermd in een beveiligde omgeving door een combinatie van fysieke en technische maatregelen. Deze informatie is niet openbaar toegankelijk. Alle beschikbare informatie is alleen toegankelijk voor speciale personen met toegangsrechten tot onze systemen, die verplicht zijn om de informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Voorts kunnen wij op grond van nationale wetgeving gedwongen zijn om informatie gedurende een bepaalde periode op te slaan.

Persoonlijke gegevens die op HUSQVARNA MOTORCYCLES-websites worden verzameld worden opgeslagen in een veilige werkomgeving die niet openbaar toegankelijk is. In sommige gevallen worden de persoonsgegevens vóór de transactie extra versleuteld middels geschikte, veilige technologie.

Gevoelige en persoonlijke gegevensuitwisseling tussen de HUSQVARNA MOTORCYCLES-websites en bezoekers vindt plaats via SSL-beveiligde communicatiekanalen, is versleuteld en voorzien van digitale handtekeningen.

HUSQVARNA MOTORCYCLES is actief in vele landen over de hele wereld. Wij onderhouden onze homepages en websites over de hele wereld, zodat wij onze klanten, ongeacht hun locatie, uniforme diensten kunnen bieden. Door het doorsturen van persoonlijke informatie naar HUSQVARNA MOTORCYCLES, gaat u ermee akkoord dat deze informatie ook buiten de nationale grenzen kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt, namelijk in ieder land waar HUSQVARNA MOTORCYCLES en zijn groepsbedrijven zijn gevestigd. Een lijst van alle groepsbedrijven vindt u hier: http://www.ktmgroup.com/en/company/ 

Het internet is niet veilig. Daarom dient u er altijd op te letten, welke informatie u openbaar maakt wanneer u online bent. Wij kunnen de veiligheid van informatie die wij elektronisch of op een andere wijze hebben verzameld niet garanderen, maar nemen alle noodzakelijke maatregelen om de best mogelijke veiligheid te bieden. Bezoekers geven informatie dus op eigen risico aan ons door.

In het recht inzake gegevensbescherming geldt het beginsel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van het doeleinde slaan wij uw persoonlijke gegevens gedurende verschillende periodes op:

 • ai_user – 1 jaar vanaf de invoer.
 • .ASPXANONYMOUS – 3 maanden vanaf de invoer.
 • ASP.NET_SessionId – na het sluiten van de website.
 • WishListAnonymousId – 1 maand vanaf de invoer.
 • cookies-accepted – 10 jaar vanaf de invoer.
 • UserDetails – 1 dag vanaf de invoer.
 • Redirector – 1 dag vanaf de invoer.
 • _gat – na sluiting van de website.
 • ai_session – na sluiting van de website.
 • _ga – 2 jaar vanaf de invoer.
 • _gid – 24 uur vanaf de invoer.
 • VehicleProduct-******* - 1 dag vanaf de invoer.

8. Rechten van betrokkenen
U hebt te allen tijde en zonder opgave van redenen recht op informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvanger daarvan, alsmede over het doel van de opslag (art. 15 AVG). Neemt u hiervoor contact op met het in punt 13 genoemde contactadres. Voor de ontvangst van deze informatie dient u zich te identificeren als de persoon (over wie informatie moet worden verstrekt) of aan te tonen dat u recht hebt op informatie over een derde persoon. Voorts delen wij u mede dat u gerechtigd bent om uw gegevens te laten rectificeren of wissen (art. 16 AVG), om te verlangen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt (art. 18 AVG), om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (art. 21 AVG ) en om het recht tot gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen (art. 20 AVG).

Indien, ondanks onze verplichting om uw gegevens rechtmatig te verwerken, onverhoopt uw recht op rechtmatige verwerking van uw gegevens wordt geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of om een rechtsmiddel in te stellen.

9. Links naar externe websites
De website kan hyperlinks bevatten naar externe websites die niet behoren tot de HUSQVARNA MOTORCYCLES groep. Als u dergelijke websites bezoekt, aanvaardt HUSQVARNA MOTORCYCLES geen enkele verantwoordelijkheid meer voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De overdracht van uw gegevens via internet vindt gedeeltelijk niet versleuteld plaats. Dientengevolge kan ongeoorloofde toegang door derden niet volledig worden uitgesloten.

10. Engagement van HUSQVARNA MOTORCYCLES voor de bescherming van de privacy van kinderen
De bescherming van de gegevens van kinderen is voor ons van groot belang. Daarom verzamelen of bewaren wij geen gegevens van kinderen die naar ons weten jonger dan 14 jaar zonder voorafgaande verifieerbare toestemming van hun wettelijke verzorgers. Bovendien verlangen wij van kinderen niet meer persoonlijke informatie als absoluut noodzakelijk is voor de deelname aan activiteiten.

11. Wijzigingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming
Als gevolg van de snelle ontwikkeling van het internet en de juridische situatie kan het nodig zijn dat wij onze verklaring over gegevensbescherming van tijd tot tijd aanpassen. Ga daarom s.v.p. steeds uit van de betreffende actuele versie.

12. Instemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming
Door gebruikmaking van deze verklaring inzake gegevensbescherming verklaren bezoekers dat zij deze hebben gelezen en begrepen en dat zij de exclusieve geldigheid ervan aanvaarden. De aanvaarding van deze verklaring inzake gegevensbescherming komt niet in de plaats van de uitdrukkelijke toestemming voor gegevensverwerking.

13. Contact
Indien u vragen hebt waarop u het antwoord niet in deze verklaring inzake gegevensbescherming vindt of indien u meer gedetailleerde informatie wenst te ontvangen, dan kunt u te allen tijde schriftelijk contact opnemen met HUSQVARNA MOTORCYCLES op het volgende adres:

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofner Strasse 3
5230 Mattighofen
Oostenrijk

FN 390031 a, LG Ried
BTW-NR: ATU 67667125

E-mail: privacy@husqvarna-motorcycles.com

Deze verklaring is voor het laatst op 23.05.2018 geactualiseerd